KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ &CCEDİL;EVRİMİ&CCEDİL;İ ÖĞRENME HAZIR BULUNUŞLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Didem SIRAKAYA,  Halil YURDUGÜL 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve internet kullanım süresi değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve “Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk alt faktörlerinden bilgisayar-internet özyeterliği ve özgüdümlü öğrenme alt faktörlerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyine göre ise, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğun bilgisayar-internet özyeterliği alt faktöründe anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğunda eğitim görülen bölüme göre bilgisayar-internet özyeterliği alt faktöründe anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Günlük internet kullanma süresine göre ise, bilgisayar-internet özyeterliği, öğrenen kontrolü ve çevrimiçi iletişim özyeterliği alt faktörlerinde anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.öğretmen adayları,  çevrimiçi öğrenme,  hazırbulunuşluluğu 
  
Makale Gönder