KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARININ VE GÜDÜLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Bilal ATASOY,  Ezgi TOSİK GÜN,  Aslıhan KOCAMAN KAROĞLU 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin AG uygulamalarının derslerde kullanımına ilişkin tutumlarının ve güdülenme durumlarının belirlenmesidir. Çalışmada deneysel olmayan desenlerden nedensel karşılaştırmalı ve ilişkisel yöntemler kullanılmış, öğrenci tutum ve güdülenme durumlarının cinsiyete ve internete bağlanma şekillerine göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel, kestirimsel ve ilişkisel istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören 38 öğrenci oluşturmaktadır. Analiz sonuçları öğrencilerin AG ortamlarına ilişkin tutumlarının ve AG materyaline ilişkin güdülenme durumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca her ne kadar erkek öğrencilerin tutum ve güdülenme durumları kız öğrencilere göre yüksek olsa da bu farkın istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin internete bağlanma şekillerinin de tutum ve güdülenme durumlarına ilişkin etkileri analiz edilmiş, internete sürekli bağlı olmayan öğrencilerin sürekli bağlı olanlara göre AG ortamlarına ilişkin tutum ve güdülenme durumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin AG ortamına ilişkin tutumları ile AG materyallerine ilişkin güdülenme durumları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu da araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır.Artırılmış gerçeklik,  tutum,  güdülenme,  nedensel karşılaştırma,  ilköğretim öğrencileri 
  
Makale Gönder