KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ferudun SEZGİN,  Ali Çağatay KILINÇ 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmaya Kocaeli ili merkezinde yer alan 14 ilköğretim okulunda görevli 269 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi için “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve örgütsel vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi için “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, çoklu doğrusal regresyon analizi, t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin örgütsel vatandaşlık ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Regresyon analizi sonuçları, yardımseverliğin duygusal tükenmeyi negatif yönde yordadığını göstermiştir. Kişisel başarı değişkeni ise, yardımseverlik ve sportmenlik değişkenleri tarafından anlamlı düzeyde ve pozitif yönde yordanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin tükenmişliğe ilişkin algıları cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken, yaş, kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır.İlköğretim okulu,  öğretmen,  mesleki tükenmişlik,  örgütsel vatandaşlık 
  
Makale Gönder