KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN TESBİTİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
Fatma ÖNEN,  Mehpare SAKA,  Aytekin ERDEM,  Gürcan UZAL,  Ayla GÜRDAL 

Bu araştırmanın amacı; hizmet içi eğitime katılan ve Fen Bilgisi dersini okutan öğretmenlerin, uygulamalı seminer etkinliği başlamadan önceki öğretim yöntem ve teknikleri hakkındaki bilgileri ile etkinliğin sonundaki bilgileri arasında, önemli bir farklılık olup olmadığının ortaya konmasıdır. Tekirdağ merkez ilçede görevli 43 öğretmene, seminer öncesinde, öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili 10 adet açık uçlu soru sorulmuş (ön test), daha sonra seminer bitiminde aynı sorular sorularak (son test) öğretmenlerin bilgilerinde kıdemlerine göre değişiklik olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir.

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; öğretmenlerin sınıflarında en çok soru-cevap, düz anlatım ve deney yöntemlerini kullandıkları belirlenmiş olup; mesleki olarak kıdemli öğretmenlerin, öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin algılarının, kıdemi daha düşük olan öğretmen algılarından daha az olduğu söylenebilir. Ayrıca etkinliğe katılan öğretmenlerin, seminerden sonra öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerinde önemli artışlar olduğu gözlenmiştir.Hizmet İçi Eğitim,  Fen Bilgisi Öğretimi,  Yöntem ve Teknikler,  Oluşturmacı Öğretim,  Oluşturmacı Öğretim Etkinlikleri 
  
Makale Gönder