KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ, OKUL YÖNETİCİLERİ VE EBEVEYNLERİN AİLE KATILIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Semra ERKAN,  Gonca ULUDAĞ,  Fatih DERELİ 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri ve ebeveynlerin aile katılımı kavramına; ev ve okul temelli aile katılımına ve aile katılımını engelleyen etmenlere ilişkin algılarının belirlenmesidir. Çalışma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı/anaokullarında görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni, 21 yönetici ve 30 ebeveyn ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacılar geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formları” aracılığıyla toplanarak betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Analizler sonucunda ebeveynlerin aile katılımını çocuğun okuldaki eğitimini desteklemek, öğretmen ve yöneticilerin ise çocuğun gelişimini/eğitimini desteklemek olarak algıladıkları görülmüştür. Ebeveynlerin ev temelli aile katılımını engelleyen etmenler; ebeveynler, öğretmen ve yöneticiler tarafından ebeveyn kaynaklı engeller olarak belirtilmiştir. Ebeveynlerin okul temelli aile katılımını engelleyen etmenler; ebeveynler tarafından okulun bu tür etkinliklere yer vermemesi olarak gösterilmiş, öğretmen ve yöneticiler ise engellerin ebeveynlerden kaynaklandığını belirtmişlerdir.aile,  aile katılımı,  okul öncesi eğitim,  okul öncesi öğretmeni,  okul yöneticisi 
  
Makale Gönder