KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

2009 VE 2015 HAYAT BİLGİSİ PROGRAMLARININ &CCEDİL;OKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Cüneyt AKAR,  Ahmet KEYVANOĞLU 

Bu çalışma çokkültürlü eğitim anlayışının 2009 ve 2015 yıllarında yayınlanan Hayat Bilgisi programlarında ne ölçüde yer aldığının belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Doküman olarak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2009 ve 2015 yıllarında yayınlanan İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar Hayat Bilgisi dersi öğretim programları ele alınmıştır. Programda yer alan kazanımlardan doğrudan ve dolaylı çokkültürlülükle ilgili kazanımların süre/ders saati açısından yüzdeleri verilmiştir. Etkinliklere yönelik bulgular ise toplam kazanım sayılarına göre oranlanmıştır. Elde edilen bulgular tablo haline getirilerek sunulmuştur. 2009 yılında yayınlanan programda yer alan 292 kazanımın 15’inde çokkültürlü eğitim anlayışına uygun kazanım tespit edilmiştir. 2015 yılında ise 146 kazanımın 6’sında çokkültürlü eğitime yer verilmiştir. Programlarda yer alan etkinlikler açısından incelendiğinde 2009 yılında yayınlanan programda çokkültürlü eğitim anlayışına yer verilen 15 kazanımın 11’inde çokkültürlülüğe uygun etkinlik yer almıştır. 2015 yılında yayınlanan programda ise etkinliklere yer verilmemiştir. 2009 ve 2015 yıllarında yayınlanan 1, 2 ve 3. sınıflar Hayat Bilgisi programında çokkültürlü eğitim anlayışına gereken önemin verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.Hayat Bilgisi,  Eğitim Programı,  Çokkültürlülük,  Çokkültürlü Eğitim 
  
Makale Gönder