KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIRŞEHİR SANCAĞI’NIN DEMOGRAFİK YAPISI

Nejla Günay 

Bu makalede günümüzde vilayet olan Kırşehir’in Osmanlı Devleti dönemindeki konumu üzerinde
durulmuştur. Çalışmada Kırşehir’in XIX. Yüzyıl sonlarındaki idari durumu belirtilerek demografik yapısı çeşitli
kaynaklara dayanılarak ortaya konmuştur.Kırşehir,  Kırşehir Nüfusu,  Osmanlı Dönemi Kırşehir 
  
Makale Gönder