KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERKEN OKURYAZARLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE STAJ UYGULAMALARI

Dilek ALTUN,  Feyza ERDEN 

Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma bulguları öğretmen adaylarının büyük bir kısmının erken okuryazarlık konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları staj uygulamalarında sınırlı sayıda ve çeşitte erken okuryazarlığı destekleyecek etkinliklere yer verdiklerini ve bu etkinlikleri planlama ve uygulama aşamalarında kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.erken okuryazarlık,  okul öncesi,  öğretmen adayı görüş,  uygulama 
  
Makale Gönder