KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ETNOBOTANİK AKTİVİTELERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Selami YANGIN,  Halil DİNDAR 

Öğrencilerin öğrenme ortamında aktif olmasına dayanan yaklaşımlar, geleneksel yaklaşımlardan farklı anlayışa sahiptir. Bu araştırma, özünde yapılandırmacı yaklaşıma dayanan etnobotanik destekli fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Rize ilinden random yoluyla seçilen 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde t-testi tekniğinin yanı sıra aritmetik ortalama, standart sapma ve p (anlamlılık) değerleri de dikkate alınarak bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, etnobotanik aktivitelerin uygulandığı deney grubunun, “bitkilerin sınıflandırılması” konusunda geleneksel yönteme göre dersi alan kontrol grubundan daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca deneysel işlemlerle öğrenilen bilgilerin kalıcılığı deney grubunda daha yüksek bulunmuştur.Etnobotanik,  fen ve teknoloji,  öğrenciler,  başarı,  öğrenilenlerin kalıcılığı 
  
Makale Gönder