KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

FACEBOOK ZORBALIĞI VE MAĞDURİYETİ ÖLÇEKLERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Şirin KÜÇÜK,  İsmail ŞAHİN 

Bu araştırmanın amacı Kwan ve Skoric (2013) tarafından geliştirilen Facebook Mağduriyeti Ölçeği (Facebook Victimization Scale) ile Facebook Zorbalığı Ölçeği’nin (Facebook Bullying Scale) Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçekleri uyarlama çalışmaları, çeviri yapılması, uzman görüşü alınması, geçerlik ve güvenirliğin test edilmesi olmak üzere üç aşamada yürütülmüştür. Uyarlama çalışmaları çerçevesinde öncelikle ölçeklerin maddeleri araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş, dokuz uzmandan görüş alınmış ve çeviri görüşler doğrultusunda değiştirilmiştir. Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki dil eşdeğerliğini incelemek amacıyla bu formlar İngilizce öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler tarafından doldurulmuştur. İngilizce ve Türkçe formlar arasındaki dil eşdeğerliği yüksek bulunarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, ölçeklerin Türkçe formunun bu araştırma grubu için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.Facebook zorbalığı,  Facebook mağduriyeti,  ölçek uyarlama 
  
Makale Gönder