KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL AŞIRMACILIK YAPMA ŞEKİL VE NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

Ahmet Naci ÇOKLAR,  Feyza UZUN 

Günümüzde internet temel bilgi kaynağı durumundadır. İnternetin usulsüz, etik dışı kullanımı ise dijital aşırmacılık kavramı ile ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ödevleri nedeniyle interneti bilgi kaynağı olarak sıklıkla kullanan ortaokul öğrencilerinin görevlerini gerçekleştirirken dijital aşırmacılık durumlarını ve bu davranışa başvurma nedenlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışma olup, olgubilim olarak desenlenmiştir. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen ve 2013-2014 öğretim yılında öğrenim gören 22 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veriler geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin kopyala yapıştır, hazır ödev kullanma, içeriği değiştirerek ödevi teslim etme, internetten cevapları bulma, resim kullanma ve arkadaşlar ile ödev alıp verme şeklinde dijital aşırma yaptıkları sonucu bulunmuştur. Ayrıca, öğrenciler zaman kazandırma, kolaylık sağlama, yazmaya üşenme, yanlış yapma kaygısı, kitap ile ödevin zor olması, internetin eğlenceli olması ve kendine güvenememe nedenleri ile dijital aşırmacılık yaptıklarını belirtmişlerdir.dijital aşırmacılık,  aşırmacılığın nedenleri,  aşırmacılık türleri,  BİT’ler 
  
Makale Gönder