KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR
Mustafa TÜRKYILMAZ,  Zafer KUŞ 

Bu araştırma; öğretmenlerin kaliteli okul kavramı ile ilgili algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve bu çalışma 2008-2009 eğitim öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerle yürütülmüştür. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ölçme aracı olarak kullanılmıştır. 52 maddeden oluşan Anketin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin

görüşlerinin belirlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X ) ve standart sapma (ss) değerleri kullanılarak bulgular kısmı oluşturulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri yanıtların yorumlanmasında beşli değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmenlerin okul kalitesini algılamalarında cinsiyetin ve kıdemin etkili olmadığı görülmektedir. Ancak öğretmenlerin çalıştıkları kurumlara göre kalite algılarında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ortaöğretimde çalışan öğretmenler ile ilköğretimde çalışan öğretmenler arasında“belirginlik ve paylaşımcılık”, “yüksek standartlar”, “okul liderliği, “iletişim ve iş birliği”, “müfredat, eğitim ve değerlendirme”, “öğrenme ortamı”, “veli ve okul çevresinin katılımı”, okul kalite nitelikleri açısından ilköğretimde çalışanlar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür.Kalite,  okul kalitesi,  öğretmen algıları 
  
Makale Gönder