KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

WEB TABANLI ASENKRON ÖĞRENME ORTAMINDA BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİLERİ
Selçuk ÖZDEMİR,  İbrahim YALIN 

Eşzamansız çevrimiçi araçlarla bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünmelerine etkilerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmada sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 67 ikinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, deney grubu çevrimiçi öğrenme aracını işbirlikli olarak küçük gruplar halinde kullanırken, kontrol grubu işbirliği özellikleri çıkarılmış aynı yazılımı bireysel olarak kullanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile ilgili verileri toplamak için Bütüncül Eleştirel Düşünme Dereceleme Ölçeği (Facione ve Facione, 1994) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Web ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünmeye etkisiyle ilgili ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle (one way ANOVA) elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanma puanları arasında işbirlikli grup (deney grubu) lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.Eleştirel Düşünme Becerileri,  Işbirlikli Öğrenme,  Problem Temelli Öğrenme 
  
Makale Gönder