KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: ÖL&CCEDİL;EK GELİŞTİRME &CCEDİL;ALIŞMASI

Salih ŞIMŞEK,  Teyyar UĞURLU,  Gonca USTA 

Bu çalışmanın genel amacı üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerini belirlemek için geçerliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Araştırma kapsamında geliştirilen DEÖ (Devamsızlık Eğilimi Ölçeği)’nin geçerlik ve güvenirlik düzeyinin incelenmesi için deneme uygulamasında 239, açımlayıcı faktör analizi için 663 ve doğrulayıcı faktör analizi için 639 olmak üzere toplam 1542 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin seçilmesinde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda geliştirilen 28 maddelik yedi bileşenli tek boyutlu DEÖ’nin yapı geçerliğinin incelenmesi için yapılan AFA sonucunda açıkladığı varyans oranı %65,48, yapılan 2.düzey DFA sonuçlarına göre ise modelin uyum iyiliği değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. DEÖ’nin güvenirliği için Cronbach Alfa değeri .94 olarak hesaplanmıştır.Devamsızlık,  Ölçek Geliştirme,  Eğitim Psikolojisi,  Doğrulayıcı Faktör Analizi 
  
Makale Gönder