KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

DİJİTAL YERLİLER VE BİLGİ KAYNAKLARI
Haydar YALÇIN 

Dijital yerliler, teknolojiyi yaşamlarının doğal bir parçasıymış gibi algılayan ve anadili gibi kullanabilen kullanıcı grupları olarak tanımlanabilir. Dijital yerlilerin kendine has özellikleri ile yarattığı etki; eğitim sistemlerinin kullanıcıların aşina oldukları ortamlara dönüştürülmesine, geleneksel ortamda yürütülen eğitim faaliyetlerinin elektronik ortama taşınmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin dijital yerlilik özelliklerinin ve beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın amacı dijital yerlilerin eğitime destek veren kuruluşlar olarak bilgi hizmeti sağlayan kurumlar hakkındaki beklentilerini ortaya çıkarmak ve elektronik ortamda eriştikleri bilgi için tercih ettikleri kanalları belirlemektir. Bu bağlamda geleneksel eğitim materyallerinin yalnızca elektronik ortama taşınması değil, aynı zamanda Web 2.0 araçlarıyla da entegre edilmesi gerekliliklerini de beraberinde getirmektedir. Araştırmada betimleme yöntemi, veri toplama tekniği olarak da anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler faktör analizine göre alt boyutlara indirgenmiş ulaşılan alt boyutlar da doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.Dijital Yerliler,  Bilgi Hizmetleri,  Sosyal Ağlar,  Teknoloji Sahipliği,  Kullanıcı Beklentileri 
  
Makale Gönder