KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

PEDAGOJİK FORMASYON VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DUYARLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Selçuk UYGUN 

Öğretmenlik, bir meslektir. Her mesleğin yatkın olduğu bir insan profilinden söz etmek mümkündür. Mesleğe yatkınlık, olumlu tutum, algı ve yeterlik meslekî duyarlıktır. Meslekî duyarlık düzeyi ile meslekî başarı arasında olumlu bir ilişki vardır. Meslekî duyarlılığın, hizmet öncesi verilen meslekî eğitim programlarının niteliği ile yakından ilgili olduğu varsayımından söz edilebilir. Bu araştırmada eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği ve pedagojik formasyon programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının meslekî duyarlıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, belli bir evrenden seçilen 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplamasında Uygun ve arkadaşları tarafından geliştirilen “öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlık ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, aritmetik ortalama ve t testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Her iki programda öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleğe yönelik duyarlık düzeylerinin yüksek olduğu ve programlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Öğretmenlik mesleği,  duyarlık,  pedagojik formasyon,  eğitim fakülteleri 
  
Makale Gönder