KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Songül TÜMKAYA 

Bu çalışmada fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile öğrenme stillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 169?u biyoloji, 167?si fizik, 145?i kimya ve 169?u matematik bölümünden olmak üzere toplam 650 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, en yüksek puanı analitiklik alt ölçeğinden almışlardır. Bağımsız gruplar t testi sonuçları, eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı alt ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı farklılaşmanın olduğunu göstermiştir. LSD sonuçları kendine güven alt ölçeğinde son sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının birinci sınıftaki öğrencilerinkinden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu göstermiştir. LSD analizi öğrencilerin başarı düzeyi arttıkça eleştirel düşünme eğilimlerinin arttığını, başarıları azaldıkça eleştirel düşünme eğilimlerinin de azaldığını göstermiştir. Analizler öğrencilerin yarıdan fazlasının (% 52.6) özümseyen, % 29.4 „ünün ayrıştıran, % 10.5?inin değiştiren, %7.5?inin de yerleştiren öğrenme stiline sahip olduklarını göstermiştir.Eleştirel düşünme eğilimleri,  öğrenme stilleri,  fen bilimleri 
  
Makale Gönder