KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

DUYGULARIN A&CCEDİL;ILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yücel Öksüz 

Bu araştırmada duyguların açılması eğitiminin üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Çalışma 2003-2004 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalına devam eden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma, ön-test son-test kontrol gruplu desenle yapılmış ve her iki grupta 22’şer öğrenci yer almıştır.


Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri Voltan-Acar (1980) tarafından uyarlanan “Rathus Atılganlık Envanteri” (RAE) ile ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre ortalamalar arasındaki farkın önem düzeyini belirlemek amacıyla ttest kullanılmıştır.


Araştırmada, “duyguların açılması eğitimi” alan üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeyini artırmada olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.Duyguların açılması eğitimi,  atılganlık 
  
Makale Gönder