KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYALİ KULLANIM DURUMLARI
Elif YILMAZ,  Sema BİLİCİ 

Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinde öğretim materyali kullanım durumlarını tespit etmek ve öğretim materyali kullanımı ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Bolu ili ilköğretim okullarından beş görsel sanatlar öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama ve çözümleme yöntemleri kullanılmış, veriler görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler N Vivo 7 paket programında içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda görsel sanatlar öğretiminde alana yönelik öğretim teknolojisi ve materyali eksikliği olması nedeniyle öğretmenlerin bazı sanat konularının öğretiminde zorlandıkları ve derslerinde sınırlı da olsa öğretim teknolojileri ve materyalleri kullandıkları ancak bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma çağdaş teknolojilerle donanımlı görsel sanatlar atölyelerinin oluşturulması, MEB- Üniversite işbirliği ile görsel sanatlar öğretmenlerine hizmet içi kurs ve seminerler düzenlenmesi, görsel sanatlar programlarının geliştirilmesinde öğretim teknolojileri ve materyallerine yer verilmesi ve alana yönelik oluşturulan öğretim materyallerinin öğretmenlere ulaştırılması yönünde önerilerle sonlandırılmıştır.Görsel sanatlar eğitimi,  görsel sanatlar öğretmenleri,  görsel sanatlar eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyalleri 
  
Makale Gönder