KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ: KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ VARYANTLARI
Fatih Çetin ÇETİNKAYA,  Mücahit DURMAZ,  Muhammet SÖNMEZ 

Bu çalışmayla “Kırmızı Başlıklı Kız” masalı ve bu masalın varyantlar üzerine kurgulanarak yayımlanmış olan resimli çocuk kitapları ile sınıf içerisinde etkileşimli okuma yapılması durumunda öğrencilerin metinler arası anlam kurma becerilerine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Kocaeli’de bulunan bir devlet okulu oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu okulda öğrenim gören 49 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örneklem yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir durum örneklemiyle belirlenmiştir. Veriler, ilgili resimli çocuk kitaplarının içeriğinden oluşturulan altı metinler arası sorunun yer aldığı form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise nitel veri analizlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre farklı varyantlar üzerine yayımlanmış olan zenginleştirilmiş metinlerin sınıf içerisinde etkileşimli olarak okunması durumunda öğrencilerin metinler arası düşünme ve anlam kurma becerilerini önemli ölçüde ortaya koydukları görülmektedir. Araştırmanın son bölümünde ise öğretmenlere, yazarlara ve velilere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Metinlerarasılık,  Etkileşimli Okuma,  Resimli Çocuk Kitapları 
  
Makale Gönder