KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yüksel GÜNDÜZ 

Arastırmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan yönetici ve ögretmenlerin, ilkögretim müfettislerinin, rehberlik, teftis ve olumlu duygular gelistirmelerine iliskin tutumlarını belirlemeye çalısmaktır. Arastırmanın evrenini, 2008–2009 egitim-ögretim yılında İstanbul İli Bagcılar İlçesinde bulunan 54 ilkögretim okulunda görevli 3440 yönetici (n=268) ve ögretmen (n=3172) olusturmaktadır. Çalısmanın örneklemini ise, evrenden “oransız elaman örnekleme” yöntemi ile seçilen 505 yönetici (n=109) ve ögretmen (n=396) olusturmaktadır Arastırma nicel bir arastırma olup, veriler Sümbül ve İnandı (2005) tarafından gelistirilen 20 maddelik ölçekle toplanmıstır. Ölçekle elde edilen veriler, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) ile çözümlenmistir. Yönetici ve ögretmenlerin, ilkögretim müfettislerinin rehberlik, teftis ve olumlu duygular gelistirmelerine iliskin genel tutumları “kararsızım” biçiminde olmustur. Yönetici ve ögretmen tutumlarında, yas, ödül ve hizmet içi egitim degiskenine göre anlamlı farklılıklar bulunmustur. Konum, cinsiyet, kıdem ve egitim durumuna göre ise, anlamlı bir farklılık bulunamamıstır. Ölçegin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.92 dir.Müfettis,  yönetici,  ögretmen,  tutum 
  
Makale Gönder