KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
Adem UZUN,  Semiral ÖNCÜ 

Bu pilot çalışmanın amacı, Veritabanı Yönetim Sistemleri dersinin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ndeki öğrencilerin öğrenme stillerine göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve öğrencilerin ders başarılarını arttırmaktır. Öğrencilerin öğrenme stillerini analiz etmek için Felder-Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2009 bahar yarıyılında bu dersi alan öğrenciler üzerinden toplanmıştır. Araştırmanın sonunda, katılımcıların çoğunun görsel, aktif ve hissederek öğrenme stillerine daha yatkın oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bir diğer sonuç ise katılımcıların sıralı-bütünsel öğrenme alt boyutunda dengeli bir dağılıma sahip olmalarıdır. Öğrenme stilleri ile öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkiye bakılmış ve anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır. Bu da gelecekte yapılması planlanan çalışma için uygun bir başlangıç oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, dersin işleniş biçimi ve kullanılacak olan öğrenme materyalleri ile ilgili bir takım stratejik kararlar alınmıştır. İleride işlenecek olan aynı ders için, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun farklı türden materyallerin geliştirilip, bunların karma öğrenme yöntemine uygun bir ortamda sunulmasına karar verilmiştir.Öğrenme Stilleri,  Öğretme Stilleri,  Karma Öğrenme Ortamları,  Veritabanı ,  Yönetim Sistemleri 
  
Makale Gönder