KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ESNAF VE SANATKÂRLARIN AHİLİK DEĞERLERİNE SAHİPLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa ASLANDEREN,  Rüştü YEŞİL 

Bu araştırmanın amacı, işyerinde çalışan elemanların, yanlarında çalıştıkları esnaf ve sanatkârların ahilik değerlerine sahiplik düzeyleri konusundaki değerlendirmelerini belirlemektir. Araştırma, tarama modeli çerçevesinde yürütülen nicel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırşehir il merkezinde bulunan esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışan elemanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, esnaf ve sanatkârlar yanında eleman olarak çalışan 144 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” ve “Ahilik Değerleri Ölçeği (ADÖ)” ile kaynak gruptan doğrudan toplanmıştır. Verileri üzerinde başlıca; aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi, Anova ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda esnaf ve sanatkârların Ahilik değerlerine sahiplikleri konusunda sorunlar bulunduğu belirlenmiştir.Değer eğitimi,  Ahilik değerleri,  esnaf,  sanatkâr 
  
Makale Gönder