KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ VE SOSYAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YOL ANALİZİYLE İNCELENMESİ
Fatih KARIK  

Bu çalışma, tarih öğretmen adaylarının okul dışı tarih öğretimine yönelik algıları ve bu algı üzerinde sosyal zekânın etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Okul Dışı Tarih Öğretimi Algı Ölçeği (ODTÖAÖ) ve Silvera, Martinussen ve Dahl (2001) tarafından geliştirilen, Doğan ve Çetin (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSZÖ), 20162017 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 3 farklı üniversitesinde öğrenim gören 223 tarih öğretmen adayına uygulanmıştır. Tarih öğretmen adaylarının okul dışı tarih öğretimi algıları ile sosyal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki yol analizi ile incelenmiş ve sosyal zekânın, okul dışı tarih öğretimine yönelik algının anlamlı ve önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının algıları farklı değişkenler açısından incelendiğinde, cinsiyet ve akademik not ortalamasının, okul dışı tarih öğretimine yönelik algı ve sosyal zekâ üzerinde farklılık oluşturmadığı, fakat öğrenim görülen üniversiteye göre katılımcıların sosyal zekâlarının farklılaştığı görülmektedir.Okul dışı eğitim,  tarih öğretimi,  sosyal zekâ,  yol analizi.  
  
Makale Gönder