KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Uygar Bayrakdar,  Meryem Batık,  Yaşar Barut 

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde 4.sınıfta okumakta olan toplam 129 öğrenci oluşturmaktadır. Özel eğitim öğretmen adaylarının özyeterlik algı düzeylerini belirlemeye yönelik “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek için, “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, özel eğitim öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; Zihin Engelliler öğretmen adaylarının özyeterlik algısının İşitme Engelliler öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu, bayan öğretmen adaylarının ve akademik başarısı daha yüksek olan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının ise daha olumlu olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.Özyeterlik,  öğretmenlik mesleğine yönelik tutum,  öğretmen adayı,  özel eğitim 
  
Makale Gönder