KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ METAFORLAR
Mehmet Taşdemir,  Figen Taşdemir 

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın ne olduğuna ilişkin görüşleri ürettikleri metaforlar aracılığı ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi RPD 4.sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Araştırma 51 (28K, 23E) kişilik gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Geçerlik (İnanırlık), Güvenirlik (Tutarlılık) ve Genellenebilirlik (Nakledilebilik) sağlamasında, toplanan veriler ayrıntılı olarak rapor edilmiş, sonuçlara ulaşma süreci ayrıntılı olarak açıklamış, zengin ve yoğun tanımlama, ortamın ve katılımcıların tanımlanması, katılımcıların orijinal görüşlerine yer verme, bulguların detaylı tanımlanması, örneklemde azami çeşitlilik sağlanması işlemlerine yer verilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemlerinden kategorisel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında RPD öğretmeni adayı katılımcıların bilimsel araştırma hakkında 6 farklı kategoride, 51 metafor oluşturdukları görülmektedir.Bilimsel Araştırma,  Metafor,  Metaforik Düşünme,  Öğretmen Adayı 
  
Makale Gönder