KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MECAZLAR YOLUYLA ÇOCUK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI (BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA)
Oğuzhan KILDAN,  Berat AHİ,  Müge ULUMAN 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının çocuk kavramı hakkındaki düşüncelerinin davranışçı felsefe ve yapısalcı felsefeye göre birinci sınıftaki ve dördüncü sınıftaki değişimini mecazlar yoluyla ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya bir devlet Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 2007-2011 yılları arasında eğitim görmüş 104 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına, başında “çocuk ….. gibidir; çünkü……” yazılı bir kağıt kullanılmıştır. Bu kağıt doküman olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde nitel ve nicel analiz teknikleri uygulanmıştır. Mecazlar nitel veri analizi ilkelerine göre analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının okudukları program ile dördüncü sınıfta kurdukları mecazların felsefi temelleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını anlamaya yönelik olarak Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının çocuk kavramı hakkında kurdukları mecazların felsefi temellerinde önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının programları ile son sınıfta kurdukları mecazların felsefi temelleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.Öğretmen adayı,  çocuk,  mecaz 
  
Makale Gönder