KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ALGILARI
Gürcü ERDAMAR,  Hüsne DEMİREL 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının grup çalışmalarına ilişkin algıları, grup çalışmalarında etkili buldukları özellikler ve yaşanan problemler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde, farklı bölümlerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 245 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Ayrıca 5 bölümden toplam 15 öğrenci ile 3 kişilik gruplar halinde yarı yapılandırılmış grup görüşmeleri yapılmıştır. Anket formları ve görüşmeler incelenmiş ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına göre grup çalışmalarının en etkili özelliklerinin grup önünde
konuşma becerisi kazandırma, farklı bakış açılarını görme ve öğretmenlik becerisi kazandırma; en çok yaşanan problemlerin ise grupta bazı öğrencilerin çalışıp diğerlerinin görevini yerine getirmemesi, çekingen öğrencilerin geri planda kalması, bazı öğrencilerin kağıttan okuması ve anlamanın zorlaşması ile grup içi etkileşimde sorunlar yaşanması olduğu görülmüştür.Grup çalışmaları,  öğretmen yetiştirme,  öğretmen adayı,  algı 
  
Makale Gönder