KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİNİ AYARLAMA PSİKOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
Kasım YILDIRIM,  Aykut Emre BOZDOĞAN 

Yapılan çalışma ile Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin Kendini Ayarlama Psikolojilerinin cinsiyete ve öğrenim gördükleri Anabilim Dalına göre farklılaşma gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada; Bacanlı (1990), tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kendini Ayarlama Ölçeği (KAÖ)” kullanılmıştır. Bu ölçek Sınıf Öğretmenliği ABD, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD ve Türkçe Öğretmenliği ABD’da öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 251 öğrenciye 2005-2006 eğitim yılında uygulanmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde elde edilen verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmış ve elde edilen verilerin yorumlanmasında frekans(f), yüzde(%), t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Kırşehir Eğitim Fakültesi’ndeki farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin Kendilerini Ayarlama Psikolojileri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bununla beraber öğrencilerin cinsiyetlerine göre de Kendini Ayarlama Psikolojileri değişmemektedir.Kendini ayarlama,  öğretmen adayları,  öğretmenlik mesleği 
  
Makale Gönder