KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

TARİHSEL YAKLAŞIMIN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRMESİNE ETKİSİ
Nihal DOĞAN,  Başol ÖZCAN 

Bu çalışmada, tarihsel perspektif ile işlenen atomun yapısı konusunun, 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan okulun öğrencileri 5. sınıfın sonunda akademik başarıya göre iki gruba (A şubesi: 29 öğrenci; B şubesi: 27 öğrenci) ayrılmışlardır. Bu nedenle akademik başarının bilimin doğası hakkındaki kavramların öğrenilmesinde etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışmada veriler, Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Anketinin (Views of Nature of Science Questionnaire, VNOS) uygulamadan önce ön-test sonrasında ise son-test olarak uygulanması ile toplanmıştır. Ayrıca uygulama öncesinde ve sonrasında 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.Verilerin analizinde yapılan Khi-Kare ve t-testi sonuçları; her iki şube öğrencilerinin, incelenen bilimin doğası ile ilgili bakış açılarının olumlu yönde geliştiğini göstermiştir. Akademik başarıları düşük olan B şubesi öğrencilerinin, bilimsel bilginin üretilmesinde çok önemli yeri olan, hayal gücü ve yaratıcılık konusunda A şubesi öğrencilerine göre daha bilgili olmaları oldukça dikkat çeken bulgulardandır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerinin geliştirilmesinde, fen kavramlarının, tarihsel yaklaşım stratejisi ve bilimin doğası temalarıyla entegre edilerek öğretilmesi önerilmektedir.Tarihsel perspektif,  bilimin doğası,  fen öğretimi 
  
Makale Gönder