KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bekir BULUÇ,  Serkan DEMİR 

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen öz-yeterlikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki 26 ilk ve ortaokulda çalışan 395 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek için öğretmen öz-yeterlik ölçeği, iş doyumu düzeylerini belirlemek için ise iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson çift yönlü korelasyon analizi ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen öz-yeterlikleri ile iş doyumu arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Regresyon analiz sonuçlarına göre ise öğretmenlerin öz-yeterlik algıları, iş doyumunun anlamlı bir yordayıcısıdır.Öz-yeterlik,  iş doyumu,  ilkokul,  ortaokul 
  
Makale Gönder