KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİ, AKADEMİK MOTİVASYONLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
SADIK YÜKSEL SIVACI,  Fırat ÇÖPLÜ 

Eğitimin her seviyesinde öğrenenlerin başarı durumları arasında farklılıklar oluşmaktadır. Bireylerin öğrenmelerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunların bir kısmı dışarıdan etki ile bir kısmı da içeriden gelerek bireyi etkisi altına almaktadır. Akademik öz-yeterlik, akademik motivasyon ve yaşam boyu öğrenme kavramları bireyler için öğrenmede önemli etkiye sahip üç farklı değişkendir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri, akademik motivasyonları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetmek için araştırma kapsamında oluşturulan yapısal eşitli modeli test edilmiştir. Veriler Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 6 farklı birimde eğitim gören toplam 1244 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Akademik Motivasyon Ölçeği”, “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” ve “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterliklerinin akademik motivasyonlarını %25 düzeyinde açıkladığı görülmüştür. Akademik öz-yeterliğin yaşam boyu öğrenme eğilimi üzerindeki yordamsal etkisi %45’tir. Akademik öz-yeterliklerinin, akademik motivasyon aracı değişken olarak kullanıldığında yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerindeki toplam etkisi %79 olarak bulunmuştur. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.Akademik öz-yeterlik,  Akademik motivasyon ve yaşam boyu öğrenme,  Yapısal eşitlik modeli  
  
Makale Gönder