KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
Cengiz Şahin,  Davut Aydın,  Refik Balay 

Bu çalışmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitsel internet kullanım becerileri ile internet bağımlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde farklı anabilim dallarında öğrenim gören 577 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Değişkenlere göre farklılıklar Student t testi, ANOVA, LSD testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Her iki ölçek puan ortalamaları anabilim dallarına göre anlamlı farklar gösterirken, cinsiyete ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Son olarak, öğrencilerin eğitsel internet kullanma becerileri ile internet bağlılık düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.Eğitim fakültesi,  eğitsel internet,  internet bağımlılığı 
  
Makale Gönder