KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ (GDO) SOSYO-BİLİMSEL KONUSUNA YÖNELİK ARAŞTIRMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sibel Yalmancı,  Ali İbrahim Can Gözüm 

Çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konulardan biri olan genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) hakkında araştırma yapma davranışlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında yer alan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilgisi programının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören ve çevre dersi almış toplam 127 fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi için içerik analizi ve yüzde değeri hesabı yapılmıştır. Sonuçta, GDO’lara yönelik araştırma yapan öğretmen adaylarının oranının yapmayanların oranına göre daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının, GDO’lara yönelik araştırma yapma amaçları en fazla “GDO’ların canlılara etkileri hakkında bilgi sahibi olma” kavramsal kategorisi altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının, GDO’lara yönelik araştırma yapmayı isteme oranlarına bakıldığında, büyük bir oranının GDO’lara yönelik araştırma yapmayı istedikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, GDO’lara yönelik araştırma yapmayı isteme amaçları en fazla “bireysel nitelik” kavramsal kategorisi altında toplanmıştır.sosyo-bilimsel konular,  genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO),  fen bilgisi öğretmen adayları 
  
Makale Gönder