KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT TEST PUANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUK GE&CCEDİL;ERLİĞİ &CCEDİL;ALIŞMASI

Cem Güzeller 

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf derslerindeki başarı not ortalamaları ile Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKÖSYS)’de kullanılan alt testler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla, çok değişkenli istatistik tekniklerinden kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma, 2000–2001 eğitim-öğretim yılında Antalya, Isparta ve Burdur il merkezinde 7. sınıfta öğrenim gören ve 2002 yılında OKÖSYS’ye giren adaylar arasından tesadüfî olarak seçilen 586 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, Bağımsız değişken (dersler) kümesindeki varyansın %39’u bağımlı değişken (alt testler) kümesi kanonik değişkenleri tarafından açıklandığı, bağımlı değişken kümesindeki varyansın %38’inin bağımsız değişken kümesi kanonik değişkenleri tarafından açıklandığı gözlenmiştir. İlköğretimdeki matematik, fen bilgisi, vatandaşlık, Türkçe, sosyal bilgiler derslerindeki artış OKÖSYS alt testlerinden Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri alt testi artışa sebep olduğu tespit edilmiştir.Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı,  Geçerlik,  Uygunluk Geçerliği,  Kanonik Korelasyon Analizi 
  
Makale Gönder