KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DEĞER İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hüseyin Ateş,  Serbay Durmaz 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adayları (FBÖA)’nın sahip oldukları öz-değer inançlarını alt alanları ile incelemek ve bazı değişkenlerin FBÖA’nın öz-değer inançlarına etkisini araştırmaktır. Çalışmaya Türkiye’de orta ölçekli bir üniversitede eğitim alan toplam 250 FBÖA katılmıştır. Veriler ‘Öz-Değer İnanç Anketi’ (Crocker, Luhtanen, Cooper ve Bouvrette, 2003) ile toplanmıştır. Anketin Türkçe uyarlaması Çetin, Akın ve Eroğlu (2011) tarafından yapılmıştır. Veri analizinde betimsel analiz, iki yönlü MANOVA analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, FBÖA’nın temel yaşam alanlarındaki memnuniyetleri ve öz-değer inançları yüksek çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet ve okul ortalamalarının öz-değer inançlarına ait alt alanlara etkisinin olduğu görülürken, temel yaşam alanlardaki memnuniyetleri gösteren değişkenlerin öz-değer inançları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Fen bilgisi öğretmen adayları,  öz-değer,  öz-değer alanları,  öz-değer inançları 
  
Makale Gönder