KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOGEBRA’YA İLGİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bekir Kürşat DORUK,  Muharrem AKTÜMEN 

Çalışmada bir dönem boyunca GeoGebra ile eğitim almış, bunun yanında farklı derslerde bu yazılımın uygulamalarıyla karşılaşmış öğretmen adaylarının GeoGebra’ya yönelik ilgilerinin incelenmesi ve bu ilgiyi olumlu-olumsuz yönde etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 73 öğretmen adayına uygulanan anket ve 11 öğretmen adayı ile düzenlenen görüşmeler yardımıyla elde edilen verilerin analizi sonucu cinsiyet, akademik başarı ve sınıf düzeyinin GeoGebra’ya duyulan ilgi üzerine anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. Bu değişkenler dışında öğretmen adaylarının ilgi düzeylerini olumlu ve olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri etkenler ve ilgiyi artırmak için yaptıkları öneriler hakkında bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda matematik öğretmen adaylarının dinamik matematik yazılımı GeoGebra’ya ilgilerini artırmak ve onları mesleğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla bazı önerilere yer verilmiştir.GeoGebra,  GeoGebra’ya ilgi,  ilköğretim matematik öğretmen adayları 
  
Makale Gönder