KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Adem Bayar 

Bu araştırmanın amacı, orijinali Umesh Sharma, Tim Loreman ve Chris Forlin (2011) tarafından geliştirilen Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin (KUÖYÖ) Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmaktır. Geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla ölçek, araştırma grubu rastgele örnekleme yöntemiyle seçilenan Amasya ve Çorum illeri Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurumlarda görev yapmakta olan 414 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin bulgular açımlayıcı faktör analizi (Exploratory Factor Analysis) (EFA) yöntemiyle sağlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 3 boyutlu olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ölçeğin birinci boyutu; Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim Yeterliği, ikinci boyutu; Kaynaştırma Eğitiminde İşbirliği Yeterliği, üçüncü ve son boyutu; Kaynaştırma Eğitiminde Sınıf Yönetimi Yeterliği boyutudur. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenirlik çalışması Cronbach Alpha testi ile yapılmış ve ölçeğin iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin Türkiye’de de kullanılabileceğini göstermiştir.kaynaştırma eğitimi,  öğretmen,  yeterlik 
  
Makale Gönder