KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KORO-1 DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇÜ TÜRLERİNE İLİŞKİN GİRİŞ DÜZEYLERİ
İlhan ÖZGÜL 

Bu çalışmada koro-1 dersini alan öğrencilerin ölçü türlerine ilişkin giriş/hazırbulunuşluk düzeyleri tespit edilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Müzik Öğretmenliği programı birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 29 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan “durum çalışması” deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri açık 5 uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılarak elde edilmiştir. Anketten elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği ve betimsel yaklaşımlar kullanılmıştır. Öğrencilerin İki dörtlük, altı sekizlik zaman sayılarına yönelik açıklamaları “hatalı/yetersiz sözel ifadelendirme”, “doğru veya kısmen doğru sözel ifadelendirme”, “ifadelendirmede bulunmayanlar” biçiminde kategorize edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Müzik Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin ölçü sayılarına ilişkin eksik/düşük/yetersiz giriş davranışlarının olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin hem ölçü sayılarını açıklama hemde ölçü sayılarına ilişkin nota yazma giriş davranışlarının eksik/yetersiz olması, çoğunluğunun mezun olduğu güzel sanatlar liselerinden kaynaklanmaktdır. Güzel sanatlar liselerinde müzik öğretmeni yetersizliği, mevcut müzik öğretmenlerinin fiziki şartlar, donanım, müzikal araç-gereç ihtiyaçları gibi çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kalmalarından dolayı öğrencier iyi bir öğretme-öğrenme deneyimi geçirememişlerdir. Öğrencilerin müzikal gelişim ve büyümelerinden sorumlu Güzel Sanatlar Liseleri müzik öğretmenleri ve Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyeleri öğrencilerin öğrenme sorunlarının çözümüne ilişkin daha fazla sorumluluk almalıdırlar.müzik öğretimi,  koro eğitimi,  ölçü sayıları,  nota yazımı,  geribildirim,  readiness level 
  
Makale Gönder