KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK GNANÇLARININ AKADEMİK BAGARI ÜZERİNE ETKİSİ
Pınar FETTAHLIOĞLU,  Ezgi GÜVEN,  Elvan AKA,  Ayşe ÇIBIK,  Mustafa AYDOĞDU 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Ayrıca cinsiyetin öz-yeterlik ve akademik başarı üzerine olan etkisi de araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda öğrenim gören 127, II., III. ve IV. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak için “Vücudumuzdaki Sistemler Başarı Testi” ile “Fen Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgulara göre fen bilgisi öğretmen adaylarının genel başarı seviyelerinin ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının yeterli olmadığı, genel başarı seviyelerinin ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırmada ayrıca, fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inancının vücudumuzdaki sistemler konusundaki akademik başarıyı pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir.Öğretmen Yeterlikleri,  Öz-yeterlik,  Fen Öğretimi Öz-yeterlik,  Akademik Başarı,  Cinsiyet 
  
Makale Gönder