KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Mutlu Pınar GÜLER,  Sinan KAYA,  Adem UZUN 

Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, interneti kullanma amaçları, kullandıkları web siteleri, internet destekli öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeyi üzerindeki etkilerine yönelik görüşleri, internet destekli öğretim uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, web sitelerindeki içeriklerin oluşturulması ve düzenlenmesine ilişkin beklentileri ile fen bilimleri öğretiminde internetin kullanımı açısından kendilerini değerlendirmelerine yönelik görüşler incelenmiştir. Araştırma, nitel durum çalışması kapsamında gerçekleştirilen bir çalışmadır ve çalışma grubunu Kırşehir merkez ilçede görev yapan 48 adet Fen bilimleriöğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yedi adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüş formu kullanılarak elde edilmiş, verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, fen bilimleri öğretmenlerinin interneti daha çok bilgi edinme, araştırma yapma ve iletişim kurma amacıyla kullandıklarını, fen bilimleri öğretiminde en çok fenokulu.net ve eba.gov.tr adresli web sitelerinden haberdar oldukları, internetin, öğrencilerin öğrenme düzeylerini olumlu yönde etkilediğine yönelik görüş bildirdiklerini göstermiştir. Ayrıca öğretmenler, internet hızının yavaş olması ve içeriklerin ücretli ya da yetersiz olmasını en çok karşılaştıkları sorunlar arasında göstermişlerdir.Fen bilimleri öğretmenleri,  internet kullanımı 
  
Makale Gönder