KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİNİN YETENEK, İLGİ VE MESLEKİ DEĞERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Abdullah Tatlı 

Bu araştırmada amaç, lise öğrencilerinin meslek tercihlerini ortaya koymak ve öğrencilerin yetenek, ilgi ve mesleki değerlerini ileride seçmek istedikleri meslek alanları açısından incelemektir. Veriler Malatya merkezinde farklı türdeki liselerde öğrenim gören 529 kız ve 427 erkek olmak üzere 956 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kendini Değerlendirme Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Grup varyanslarının eşit dağıldığı durumlarda, ortalama puanların çoklu karşılaştırılmasında “Scheffe” testi, grup varyanslarının eşit olmadığı durumlarda ise “Dunnet-C” testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; lise öğrencilerini yetenek, ilgi ve meslek değerleri ileride seçilmek istenen meslek değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin meslek tercihlerinin yetenek, ilgi ve meslek değerlerine uygun olduğu görülmüştür.meslek,  yetenek,  ilgi,  meslek değeri,  lise öğrencileri 
  
Makale Gönder