KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Gamze KONOKMAN,  Işıl TANRISEVEN,  Kürşat KARASOLAK 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarını belirlemek ve tutumlarının cinsiyete, öğrenim görülen bölüme, bilimsel araştırma teknikleri dersi başarı düzeyine, ölçme değerlendirme dersi başarı düzeyine ve bilimsel araştırma deneyimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmada var olan durumu betimlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenimini sürdüren 254 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Araştırmada cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, ölçme değerlendirme dersi ve bilimsel araştırma teknikleri dersi başarı düzeyinin ve bilimsel araştırma deneyiminin öğretmen adaylarının tutum puanlarında farklılaşmaya yol açmayan değişkenler olduğu sonucu elde edilmiştir.öğretmen adayı,  eğitim araştırmaları,  tutum 
  
Makale Gönder