KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞLERİNİ HAREKETE GEÇİRMEYE YÖNELİK DAVRANIŞLARI
Avni Yıldız,  Bülent Güven 

Ülkemizde matematik öğretim programlarında problem çözme, önemle vurgulanmıştır. Diğer taraftan üstbiliş yeteneği yüksek olan bireylerin, problem çözme esnasında daha iyi bir performans gösterdikleri de bilinmektedir. Bu bakımdan üstbiliş, öğretmenlerin derslerinde yer verdiği problem çözme etkinliklerinde önemli bir araç olmalıdır. Bundan dolayı araştırmada, matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçiren davranışları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Kırşehir merkez ortaokullarında görev yapmakta olan 4 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem çizelgesi ve mülakatlar kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ise nicel ve nitel veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak çoğu öğretmenin, öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışlarının plan hazırlama adımında yoğunlaştığı görülzmektedir.problem çözme,  üstbiliş,  öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder