KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ERGEN GÖZÜYLE CEZA VE ETKİLERİ
Ayşe AYPAY 

Bu araştırmada evde ve okulda maruz kalınan cezaların ergenlerin duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkilerinin onların bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma olgubilim yöntemine dayalı nitel bir çalışma olarak kurgulanmıştır. Nitel veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış sorulara verdikleri yazılı açıklamalar biçiminde toplanmıştır. Bu çalışma Eskişehir ilindeki bir lisede, büyük bölümü orta ve alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının oluşturduğu, yaşları 14-19 arasında değişen, 120 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular çalışmaya katılan çok az sayıdaki ergenin cezayı bir disiplin aracı olarak tanımladığını; buna karşın ergenlerin büyük çoğunluğunun cezayı bireyin davranışını disipline etme amacı gütmeyen, tam tersine sadece bireyi incitmeye kasteden bir uygulama olarak tanımladığını ortaya çıkarmıştır. Evde ve okulda verilen cezalar da ceza verenlerin aslında davranışı iyileştirme niyetinden yoksun olduklarını, cezaları çok büyük oranda bedel ödetmek ve acı çektirmek amaçlarıyla verdiklerine işaret etmektedir. Cezalar ergenlerin duygusal ve davranışsal gelişimine olumsuz etkilerde bulunmaktadır ve ciddi bir rol model etkisi oluşturmaktadır.Ergen,  ceza,  lise,  öğrenci 
  
Makale Gönder