KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasret NUHOĞLU,  Özlem AFACAN 

Bu çalışmanın amacı, Chambers tarafından geliştirilen daha sonra pek çok araştırmacı tarafından farklı yaş grubundaki öğrencilere uygulanan “Draw A Scientist Test” (DAST) ölçeğini genişletip ilköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerini hem çizim hem de açık uçlu sorular kullanarak değerlendirmektir. Çalışma deneysel olmayan nicel araştırma tasarımına sahip olup yapılış yöntemine göre tarama modelindedir. Çalışmada, örneklemden veri toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırşehir ili merkezindeki iki farklı ilköğretim okulunun 4, 5, ve 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 184 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğrenciler bilim insanını düzgün görüntüye sahip, laboratuvar önlüğü giymiş ve gözlüklü olarak çizmişlerdir. Öğrencilerin %60’ının bilim insanını erkek, %24’ ünün bayan olarak düşündüğü geriye kalan %16’lık kısmının da erkek veya bayan olmasının fark etmeyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının kişisel özellikleri ve çalışma alanları gibi daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.DAST,  Bilim İnsanı Değerlendirme Anketi (BİDA),  Bilim İnsanı 
  
Makale Gönder