KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

İŞÇİ VE HAVUZ PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ali BOZKURT 

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin işçi ve havuz problemleri konusunda karşılaştıkları zorlukları belirlemektir. 2005 yılından bu yana uygulamaya konan matematik öğretim programında yapılan değişiklikler arasında altı çizilen hususlardan biri olan işçi ve havuz problemlerinin ayrı bir başlık altında müfredatta görünmemesine öğretilmesi gereken konular arasından çıkarılmış gibi bir anlam yüklenilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı bu düşüncenin yanlış olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Gaziantep merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 8. sınıfta okuyan 92 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin işçi ve havuz problemleri ile ilgili soruları yapabilme becerilerini yoklayan 5 tane açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde frekans tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin işçi ve havuz problemleri konusunda oran orantı, yüzde hesaplamaları gibi temel konulardaki eksikliklerinden ve muhakeme yapamamalarından kaynaklanan öğrenme zorlukları çektikleri ortaya konmuştur.İşçi havuz problemleri,  öğrenci zorlukları,  matematik eğitimi 
  
Makale Gönder