KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESSİZ OKUMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
Seda SARACALOĞLU,  Nurhak Cem DEDEBALİ,  Nuri KARASAKALOĞLU 

Bu araştırma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, farklı sosyoekonomik düzeyde yer alan ilköğretim okulları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede araştırmada, İzmir ili merkez ilçelerdeki üç okulda öğrenim gören 185 sekizinci sınıf öğrencisi yer almaktadır. Çalışmada, öğrencilerin sessiz okuma hızlarını belirleme için üç farklı metin kullanılmıştır. Bu metinler bağlı kalınarak öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri tespit edilmiştir. Söz konusu okuduğunu anlama testlerinin güvenirlik katsayıları .70 ila .75 arasındadır. Ayrıca hazırlanan “Bilgi Toplama Formu” ile öğrencilerin cinsiyet, öğrenim görülen okul ve anne-baba öğrenim durumuna ilişkin bazı değişkenler belirlenmiştir. Araştırmada ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızlarının cinsiyete, öğrenim görülen okulun sosyoekonomik durumuna, anne ve babanın öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya koymaktadır. Okuduğunu anlama düzeylerinde öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun sosyoekonomik düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.Sessiz okuma hızı,  okuduğunu anlama,  ilköğretim öğrencileri 
  
Makale Gönder