KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Harun ŞAHİN,  Gürkan GÖÇER 

Bu araştırma ile ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri; Burdur il ve ilçe merkezlerinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapmakta olan 380 öğretmene uygulanan “Bilgisayara İlişkin Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” ile elde edilmiştir. Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin ortaya konulmasında; cinsiyet için “t-Testi”, branş, kıdem, bilgisayar kullanım deneyimleri ve bilgisayar öğrenmeyi kullanma yolları değişkenleri için Varyans Analizi çözümlemelerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin orta düzeyde olduğu, bilgisayar öz-yeterliklerinin cinsiyet, branş ve bilgisayar kullanım deneyimlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, kıdem ve bilgisayar kullanmayı öğrenme yollarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.ilköğretim okulları,  bilgisayar destekli eğitim,  öz-yeterlik,  bilgisayar öz-yeterliği 
  
Makale Gönder