KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MİKROSKOP KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI
Gülay Ekici 

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskop kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu biyoloji öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 46 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskop kavramına ilişkin sahip oldukları algılarını belirlemek için “metafor formu” hazırlanmıştır. Metafor formunda öğretmen adaylarından “Mikroskop…gibidir; Çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise; içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesiyle, öğretmen adaylarının toplam 49 metafor ürettikleri görülmüştür. Üretilen bu metaforlar 4 farklı kategoride toplanmıştır. Biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskoba ilişkin en çok “Kullanım işlevi açısından” kategorisinde metaforlar geliştirdikleri belirlenirken, bunu “Teknik yapısı/ Yapısal özelliği açısından”, “Duyuşsal açıdan” ve “İnsanlığa katkısı açısından” kategorileri izlemiştir. Öğretmen adaylarının en fazla ürettiği metaforlar Teleskop, Büyüteç, Dürbün ve Gözlük şeklinde sıralanmıştır. Mikroskop için genellikle cansız metaforlar kullanılmıştır.mikroskop,  metafor,  biyoloji öğretmeni adayı,  nitel araştırma yöntemi 
  
Makale Gönder